Home

Egyházi irodalom vázlat

A magyar egyházi irodalom kezdetei Jegyzetek Közzétéve 2018-04-27 , admin 2020-03-08 Az egyházi irodalom, a vallásos művelődés a feudális uralkodó osztály érdekeit szolgálta, társadalmi bázisa mégis kiszélesedett: a középkor tömegkultúrája lett A fönnmaradt lovagi irodalmi emlékek lejegyzői, alkotói udvari papok, szerzetesek voltak. A magyar irodalom korai emlékei közül kiemelkedően fontosak ezek a történeti munkák: a krónikák és a geszták. A két műfajt nehéz egymástól elválasztani, mivel a krónikák gyakran a gesták szövegeire épülnek Egyházi irodalom alatt általában a keresztény vallási irodalmat értik, olykor azonban a vallási irodalom szinonimájaként is használják. Egy része, a tudományos rendszerességgel írt művek alkotják a teológiai irodalmat. Az egyházi irodalom elég jelentős ága a tágabb értelemben.

Az irodalom művelői: a világi papság és a szerzetesek, a vándor énekmondók, az egyházi vagy világi hivatalok. A világi költők, illetve versmondók a középkorban nem tartoznak a társadalom elismert polgárai közé. A középkori írásbeli kultúra nyelve a művelt Európában egységesen a latin •Irodalmi szempontból középkoron csak a reneszánszig tartó időszakot értjük (1300-as évek). •Elnevezése: latin: media aetasközbeeső kor •A középkor a feudalizmus korszakával azonosítható. •A hatalom alapja a föld. •A legtöbb földdel a király és az egyház rendelkezik - hűbéri lán Jelentősége. Az egyházi irodalom elég jelentős ága a tágabb értelemben vett világirodalomnak, a szűkebb értelemben vett úgynevezett szépirodalomba azonban csak egy kisebb része tartozik bele (általában vallásos versek).Minden európai nép (beleértve a magyar) irodalmának tetemes részét egészen a 19. századig a keresztény vallásos művek alkották, a középkori. A magyar katolikus egyház, hogy az irodalom, a magyar egyház az irodalom egyik ága. Magyarország katolikus papok, szerzetesek, az Árpád-kor jelentették, különböző egyházi munkahelyek, de ezek jelentős része elveszett, csak tartalmaz ismert. A fennmaradt művek szinte kivétel nélkül latin nyelv. 16. században elterjedt az angol nyelv szakirodalom segítségével, azonban az.

A magyar egyházi irodalom kezdetei - Jegyzete

Irodalom - 9. osztály Sulinet Tudásbázi

Egyházi irodalom - Wikiwan

5. Az egyház ókora és középkora Az egyház történelmének kezdete, a keresztényüldözés kora. Egyetemes zsinatok az ókorban. A szerzetesség kialakulása a remetéktől Assziszi Szent Ferencig. A keleti (ortodox) egyház története. Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában A vázlat megakadályozza, hogy elkalandozzunk a tárgytól. Segítségével folyamatosan ellenőrizni lehet, hogy kimaradt-e esetleg egy fontos adat, vagy szakirodalom írás során a szövegből. Bár művében tulajdonképpen az irodalmi esszével foglalkozik, vázlatkészítési módszerét mind az anyaggyűjtésnél, mind az írásnál. A tartalmi kutatás, az egyes szövegek rétegződése és fil-iációja, amelynek feldolgozását Kniewald most végzi, bizonyára még több magyar-horvát kapcsolatot fog felszínre hozni. így a későbbi horvátnyelvű egyházi irodalom, különösen az énekköltés magyar vonatkozásaira is fény derülhet, aminthogy a legrégibb ilyen.

Felhasznált irodalom . Könyvek. A haláltáborból Badzey Pál szolyvai lágernaplója. S. Benedek András: A tettenérhető történelem (Kárpátaljai nemzetiség- és kultúrtörténeti vázlat). Budapest-Ungvár, Intermix Kiadó, 1992. Uő: A megmaradás esélyei. A Kárpálaljai Református Egyház története a két. Könyv: Erdélyi Protestáns Közlöny 1880. január 4.-december 26. - Egyházi és iskolai hetilap - X. évfolyam 1-52. szám - Lenárd József, Bierbrunner Gusztáv,.. Szepesy Ignác az Eger melletti Noszvajon született 1780-ban. Tanulmányait Pesten (filozófia) és Bécsben (teológia) végezte. 1803. május 29-én külön pápai engedéllyel szentelték pappá. 1808-ban egri kanonok lett, 1820-ban pedig erdélyi püspökké avatták. Az 1822. szeptember 8-án megnyitott erdélyi egyházi zsinatra egy maga által összeállított, a cenzúra.

Az egyházi-, főúri-, nemesi-, nemesi-népi és polgári irodalom elkülönítését. És e szociológiai nézőpont adja egyik, ma már méltatlanul koszerűtlennek tekintett tételét is. Hogy az író esztétikai szándékait a kor szociális szándékai meghatározóan befolyásolhatják 1. Az iskolai tér és berendezésének történeti alakulása. Az iskolával kapcsolatos első leírással egy Kr. e. 1700 tájáról származó sumér iskola, a tábla háza leírásában találkozhatunk. Ebben már megjelenik az iskola számos máig érvényes ismertetőjele, mint például annak téri formája a gyermekek lakóhelyétől. A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai: Nádasi János. Budapest: Universitas (1997

Egyházi irodalom - Wikipédi

Magyarországi katolikus egyházi irodalom - vallási iroda

•A legnagyobb egyházi zeneszerző. •Több, mint 600 művet komponált. Orlando di Lasso •Egész Európát beutazta, minden műfajban jártas volt és az egységes stílust képviselte. •2000 műve maradt ránk, ezek közt 1200 motettát tartalmazó gyűjetménye Unitárius egyházi irodalom - A magyar unitárius egyház megalakulása óta fontosnak tartotta azt, hogy a Szentírás üzenetét szóban és írásban minél szélesebb körben terjessze. Az újonnan alakult felekezet irodalmának első termését a 16-18. század hitvitairodalma, a prédikációskötetek, katekizmusok, imádságoskönyvek és énekeskönyvek tekintélyes száma adja.

az irodalom három, alapvetőnek tartott kifejezésformájának (líra, epika, dráma) összefoglaló neve. Egyházi beszéd, vallásos szónoklat, mely elsősorban élőszóban hangzik el, de terjesztik írásos formában is. Leginkább a Biblia értelmezését szolgálja, erkölcsi, tanító jelleggel A pompát és nehéz díszeket kedvelő újabb korstílus a katolikus egyház reformációellenes törekvéseit propagálta. Nyitányát a tridenti zsinat (1545), a katolikus restauráció első jelentős egyházi gyűlése jelentette. A katolikus restaurációt ellenreformációként is előszeretettel emlegetik Középkor általános kultúr-, művelődés- és művészettörténeti háttér (középkor, kettős világ- és emberkép, egyházi és világi irodalom; a középkori irodalom műnemei, műfajai, román és gótikus stílus, gregorián) 6.tetel.pd Filmek a második világháború tanulásához Az Aradi vértanúk utolsó mondatai A.

Katolikus egyház a 19. században (vázlat) A keleti részek egyházi élete és vallási kultúrája a 18-19. században Az erdélyi egyházmegye 1717-es helyreállítása után a barokk idők újjáépítése ezen a területen talán lassabban és kevésbé látványosan zajlott, mint az egykori hódoltsági területeken, ahol szinte minden. A régi Franciaországra oly jellemző hivatalnok-polgárrétegből származott.Korán árvaságra jutott. A janzenisták híres iskolájában, Port-Royalban nevelkedett, kitűnő hellenistáktól szerezte a görög irodalom alapos ismeretét, ami majd művészetének is egyik forrása lesz. Jogásznak, majd papnak szánták egyházi sajtó elé. Jelen kötet - amely a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatörténeti Politika- és társadalomtörténeti vázlat. H. n., Argumentum, 2011. 10 Fejezetek az egyházi sajtó történetéből szaporodnak honunkban a magyar irodalom gyalázatára a szabadonc irkászok által kiadott s kat[olikus. A barokk stílussal együtt háttérbe szorult az egyházi építészet is. A legfontosabb feladat az új igényeknek megfelelő lakások építése, azon belül elsősorban a soklakásos városi bérház. A lakóházak - a bérpaloták - megjelenése általában palotaszerű. A homlokzat azonban egyszerűbb, a belső megosztottabb, a. A német irodalom is büszkélkedhet hősi lovageposszal, a Nibelung-énekkel Az eposz hőse Siegfried, a népvándorlás koráig visszanyúló germán mondakör alakja. De az emberek lassacskán szórakoztatóbb, izgalmasabb történetekre vágytak. Kalandot követeltek. Így váltak népszerűvé a XIV-XV. században a prózában írott.

Irodalom: Horváth János: Legrégibb magyarországi verses emlékeink. ItK 1956. 1-19; Kovács Éva: Iconismus casuale Sancti Stephani regis. Vázlat. = Szent István és kora Tanár: Herédi KárolyMagyar nyelv és irodalom, középiskola 1. osztályAjánlott tartalom:1. Napfívér Holdnővér - Szegények és gazdagok 5.rész http://www. Életútja. A budapesti Patrona Hungariae Leánygimnáziumban érettségizett. 1952-től a moszkvai Lenin Intézet hallgatója, itt 1956-ban szerzett orosz nyelv és irodalom szakos oklevelet. 1955-től között az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója, 1959-ben magyar-orosz-latin szakos tanári képesítést szerzett. 1957-től a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek, mai. Search Egyház és Társadalom. Egyház és Társadalom. 2021.08.14. az EPMSZ és a MPR közéleti, online folyóirata. Szabó Zoltán: Forradalom után. Két vázlat. 1. Kompetetiv koexisztencia (1973). 2. Konszolidáció (1980. augusztus). = Irodalmi Ujság, 1981. 11-12. Két vázlat összefoglaló címmel az 1956-os forradalom.

A középkor - Világirodalom - Fazeka

Darabanth | 384.Gyorsárverés | Jelzés nélkül: 3 db egyházi témájú vázlat angyalokkal. Ceruza, tus, papír. Lapméret: 21x30 c Vázlat . 1. Bevezető. Már jó ideje foglalkoztat egyfajta fordítástörténet megírásának a gondolata, a román irodalom magyar recepciójának a feltérképezése. Felvetődik a kérdés, egyáltalán megírható-e ez a fordítástörténet, és ha igen, mit nevezünk fordításnak A református egyház hívei számára Károli Gáspár elkészítette a teljes Biblia magyar nyelvű fordítását, amit először 1590-ben, Vizsolyban nyomtattak ki. Állandó nyomdák működtek: pl. Sárváron, Debrecenben is. Az új felekezetek nagy súlyt fektettek az oktatásra. Iskolákat alapítottak: pl. Debrecen, Sárospatak A vázlat néha csak pár vonás, de a célját: egy gondolat kiemelése és elmélyítése, így is eléri. A jó vázlat éppen ezen egyszerűsége és áttekinthetősége miatt szinte maga beszél és

Középkori irodalo

A feudális, egyházi kultúra meghonosodásának gazdasági és társadalmi feltétele, a feudális földtulajdon a 10-11. században alakult ki Magyarországon. A földnek mennyiségileg legnagyobb része királyi birtok lett, a feudális viszonyok a leggyorsabban azonban az egyházi nagybirtokon fejlődtek ki; a 12. század végéig a. Darabanth | Fair Partner 392. Gyorsárverés | Jelzés nélkül: 3 db egyházi témájú vázlat angyalokkal. Ceruza, tus, papír. Lapméret: 21x30 c Elloulou Maged Mustafa - A nő helyzete az arab társadalomban -a modern egyiptomi irodalom és feminizmus tükrében Vallás | Iszlám 2009, 20 oldal. Etl Alex - Afganisztán jövőképe Hadászat | Tanulmányok, esszék 2015, 14 oldal. Fehér Barbara - Nők egyenjogúság nélkül: az iszlám nem fér össze az EU értékeivel. Magyarország a dualizmus korában (vázlat) 1. A dualizmus rendszerének megszilárdulása: - A kiegyezés megkötése után az új rendszer stabilitásának megteremtése volt a legfontosabb feladat, amit: törvényekkel (pl.: népiskolai, nemzetiségi, horvát-magyar kiegyezés, közigazgatási) és; a gazdaság modernizálásával (céhek felszámolása, bankrendszer kiépítése.

Egyházi irodalom Info

irodalom kutatási mód kiválasztása. konzulensi kérések átbeszélése. készítési ütemezés tervezése. hivatkozási módok átbeszélése. egyedi vázlat összeállítása leírással . konkrét irodalom ajánlása. hivatkozások formai ellenőrzése. konzulensi kérések beépítése. formai beállítások ellenőrzése. speciális. Egy magyar főpap jelenléte és karrierútja a bécsi udvarban. Vázlat Erdődy László Ádám nyitrai püspök életrajzához. In: Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon. Szerk.: Báthory Orsolya; Kónya Franciska. Bp., 2016. (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok, 12.) 223-254 Darabanth | Fair Partner 394. Gyorsárverés | Jelzés nélkül: 3 db egyházi témájú vázlat angyalokkal. Ceruza, tus, papír. Lapméret: 21x30 c

Vizsgaanyag: ERDŐ P., Az egyházjog teológiája intézménytörténeti megközelítésben (Egyház és jog 2), Budapest 1995. SZUROMI SZ.A., Tekintély és szentségi jelleg a katolikus egyházban (Egyházjog-teológiai vázlat), in Teológia 42 (2008) 236-249 Menete. A pap a szentmise vége után két keresztalakba illesztett (vagy összecsavart) gyertyát tart a hívek álla alá, miközben e szavakat mondja: . Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Eközben a színműírás és színműkritika terére lépett, tagja és jegyzője volt a drámabíráló-bizottságnak. 1848. június 1-étől 1849. július 1-ei lemondásáig a Nemzeti Színház aligazgatója lett, mely pozíciójában képviselte Ráday Gedeon igazgatót távolmaradása és betegsége idején az intézmény élén. A szabadságharc után hosszabb ideig bujdosott ő is Koren Emil: Suomi - egyházi szemmel [antikvár] 0% kedvezménnyel csak 680 Ft a lira.hu-nál. (Vallásos irodalom; kiadás éve: 1984; 0 oldal) Olvasson bele a könyvbe

Középkori Európa - Történelem kidolgozott érettségi tétel

  1. Darabanth | 392. Gyorsárverés | Jelzés nélkül: 3 db egyházi témájú vázlat angyalokkal. Ceruza, tus, papír. Lapméret: 21x30 c
  2. t az ő szellemükben dolgozó nem egy világi pap is, buzgó írói. A.
  3. á.l.: Ellenzék, 1925.46. évf, 31. sz., 9. p. Gál Kelemen: Erdélyi Irodalmi Szemle, 1925.2. évf, 1--2. sz., 65--73. p. Erdélyi Tudósító, Brassó, 1925. ápr.

Stílus - Reneszánsz irodalo

iv. kÖtet a nÉpvÁndorlÁs kora. emlÉkszerŰ adatok, egykorÚ kÚtfŐk És szakmunkÁk felhasznÁlÁsÁval írta borovszky samu az iszlÁ Bíblia útmutatás A belső vita a személyiség élet és a halál közti ingadozása A Vallomások egyes szám első személyű elbeszélője közvetlenül Istenhez szólva tárja fel lelki fejlődésének folyamatát Egyházi irodalom Szent Ágoston (354-430) Thagaste városában született Retorika Vázlat a szongai irodalomról részeinek etnikai, illetve újabb kori történetét. Ugyancsak teljes körű bemutatás található az irodalmi szempontból is nagy jelentőségű alkotó és tudós, a nigeri nemzetgyűlés egykori elnöke, Boubou Hama munkáiban.[12] (iszlám hagyományok nagy alakjai, dzsinnek, egyházi szentek stb. Magyar nyelv és irodalom - középszint Javítási-értékelési útmutató az egyházi és világi méltóságok érkezését. Harangzúgás figyelmeztette az embereket a Sorolja fel a harang gyártása során kialakuló rétegeket belülről kifelé a vázlat szerkezetének megfelelően! (6., 7. bekezdés) 1. réteg: ma

A magyar egyházi irodalom kezdetei - Oldal 4 a 4-ből

A BIBLIA 07. 6 III. A magyar nyelvű Biblia IV. Magyarországon 1590-ben született meg a teljes magyar nyelvű Biblia-fordítás. Károlyi Gáspár irányításával készült el a Vizsolyi Biblia, ami arról a faluról kapta a nevét, ahol a fordítási munkálatok is zajlottak A Kisfiú a fejét ingatta. Végiggondolta már. Ha ő nekiiramodik, a Nagyfiú utoléri, és még sokkal jobban megveri. Vagy máskor találkoznak, és akkor veri meg. Állandóan veszélyben lesz, örökösen rettegni fog. Különben is, a Nagyfiú bizonyára gyorsabban fut, mint ő. Ez tény. A Kisfiúnak vékony és rövid lábai voltak

A reformáció és fő irányzatai

VÁZLAT A KATOLIKUS EGYHÁZ PROFESSZIONÁLIS INTÉZ-MÉNYRENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSÉRŐL* BEVEZETÉS: A FOGALMI APPARÁTUS Manapság sokan gondolják, hogy a keresztény vallás a szekularizált világ politikai rend-szerében is fontos tényez K maradt (politikai diskurzusokra és szimbolikára, illetve a szavazói viselkedésre gyakorolt hatás) Egyházi Főtanács 1912. november 1-től rendes tanárrá választotta. 1913. július 6-án megnősült, feleségül vette nagyajtai Kovács Erzsi-két. Házasságukból két gyermek született: Erzsike (1914. rius Irodalmi Társaság Könyvtárát és az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtárát (1929-ig). 1924-ben Kovács. Néző Néző Pont Pont Pont IRODALOM - KULTÚRA - MŰVÉSZETEK VITÉZ FERENC folyóirata Debrecen, Debrecen, I IIIIIII. évfolyam. évfolyam. évfolyam; ;;; 200 2 Unitárius egyházi irodalom - A magyar unitárius egyház megalakulása óta fontosnak tartotta azt, hogy a Szentírás üzenetét szóban és írásban minél szélesebb körben terjessze. Az újonnan alakult felekezet irodalmának első termését a 16-18. század hitvitairodalma, a prédikációskötetek, katekizmusok, imádságoskönyvek és énekeskönyvek tekintélyes száma adja. A lovagi kultúra kialakulásának alapvető feltétele a helyhez kötött királyi udvartartás volt, ami Magyarországon először III. Béla (1172- 1196) uralkodása alatt jött létre. A király a különböző pénzjövedelmeiből - adók, bányajog, stb. - pompás királyi székhelyeket alakított ki, melyek kiváló otthont teremtettek a lovagi kultúra létrejöttének

Az irodalom közös kulturális kincsünk, melynek átörö - kítéséről - szemben a múzeum falai közé vagy a vitrin-üvegek mögé elzárt műkincsekkel - úgy gondoskod-hatunk, ha újra és újra kézbe vesszük a könyveket vagy az irodalom más, korszerűbb hordozóit (mobiltelefont, e-bookot, tabletet), és olvasunk (a bibliai kifejezések jelölésével) A Halotti beszéd és könyörgés, a Halotti beszéd (a rövidebb elnevezés eltekint a beszéd végén, után álló könyörgés külön említésétől) a magyar nyelv és egyben a finnugor nyelvek legkorábbi szövegemléke. Az 1192 és 1195 között valószínűleg a boldvai bencés monostorban másolt, latin nyelvű egyházi szövegeket. Már a kortársak is nehezen tudták megfogalmazni, hogy miben áll a katolikus egyház problémája, abban azonban szinte mindenki egyetértett, hogy valami javításra szorul. Az egyház reformjának igénye a 13. század végétől jelen van az egyházi iratokban, de a 15. századtól felerősödtek az ezt követelő hangok Ha a Fiú megszabadít... Történeti vázlat az első század keresztyénségéről. Az Írás különleges ihletettségének szemmel tartásával a hagyományosnál árnyaltabb kép megrajzolását tűzte ki céljául a könyv szerzője. Ám kutatásainak összegzése után a következtetések levonását jórészt az olvasóra hagyja 20.) Egyház és média. Egyházi lapok, elektronikus médiumok Magyarországon. Kötelező irodalom Osztovits Ágnes: Bevezetés a kulturális újságírásba IGEN Katolikus Kulturális Egyesület 2003, 68 p. Új műfajismeret, szerk. Bernáth László, Sajtóház Lap-és Könyvkiadó Kft. Bp. 2002 45-58, 67-78, 93-138. p

Az egyházi rend vázlat

  1. Pázmány Péter bíbornok, esztergomi érsek. Született Nagyváradon 1570. október 4-én, ősrégi magyar családból (l. Massai), meghalt Pozsonyban 1637. március 19-én. Iskoláit szülőföldjén kezdte azután Kolozsvárra ment, ahol 1583-ban elhagyta a református vallást, s a katolikus egyházba visszatért. 1587-ben pedig a Jézus.
  2. TRIANON 100. TRIANON 100 - Bábel Balázs érsek: A Magyar Katolikus Egyház és Trianon. Az alábbiakban Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 2010. június 4-én elhangzott beszédét olvashatják. Az utóbbi években sok publikáció jelent meg - a negyven éves hallgatás után - a trianoni békediktátumról. Ma nincs már olyan.
  3. Magyar nyelv és irodalom középszint 3 / 22 Az élőket szólítom, a holtakat siratom, az egyházi és világi méltóságok érkezését. Harangzúgás figyelmeztette az embereket a Sorolja fel a harang gyártása során kialakuló rétegeket belülről kifelé a vázlat szerkezetének megfelelően! (6., 7. bekezdés
  4. él szélesebb körben terjessze. Az újonnan alakult felekezet irodalmának első termését a 16-18. század hitvitairodalma, a prédikációskötetek, katekizmusok, imádságoskönyvek és énekeskönyvek tekintélyes száma adja.
  5. Mária Terézia és II. József uralkodása /Harmat Árpád Péter/ A felvilágosult abszolutizmus: Hazánk történelmében, a XVIII. század második felére kialakuló kormányzati rendszert a felvilágosult abszolutizmus jellemezte.Mária Terézia (1740-1780) majd fia, II. József (1780-1790) rendelkezései és uralkodási jellege egyaránt magán viselte az új kormányzási rendszer jegyeit
  6. Mindennapi élet a középkorban /Harmat Árpád Péter/ A középkor meghatározása: Középkor alatt az európai történelem hármas történelmi korfelosztásában az ó és új jelzőkkel ellátott korszakok közt helyet foglaló évezredet értjük, pontosabban az ókor lezárulását jelentő meghatározó eseménytől, a Nyugat-Római Birodalom felbomlásától (476) az.

10. Az egyház és az egyházközség intézményei 11. Az egyház és az egyházközség tisztségviselői és alkalmazottai 12. A Magyarországi Református Egyház ökumenikus és nemzetközi kapcsolatai 13. Az egyház és a kulturális örökség 14. Egyház és állam 15. Kitekintés KÖTELEZŐ IRODALOM A középkor jelentékeny világi műzenéjének (trubadúr-irodalom) kialakulásában is nagy szerepe volt az egykorú egyházi irodalomnak s bár világi dalok többszólamú letevése mind gyakoribb feladatává válik a 14-16. század egyházi mestereinek, a zeneirodalom uralkodó központja még ekkor is az E. marad A középkori egyház.

A katolikus egyházi rendbe, a klérusba, pappá szentelés útján lehet bekerülni. A felszentelés a katolikus egyház egyik eltörölhetetlen szentsége. A világi papokat, más néven klerikusokat azért nevezik így, mert a világban, a hívek között végezték és. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 2-4 4. Művek a világirodalomból 2-4 5. Színházés dráma 2-4 6. Az irodalom határterületei 2-4 7. Interkulturálisjelenségek és a határon túli irodalom 2-4 Pontosan 20 tétel Legalább 20 tétel IV. tétel A feudális monarchia újjászervezése az Anjouk idején A sikeres író, 1929-1936. Petőfi Irodalmi Múzeum. Életrajz. Életrajzi vázlat. 1928-ban jelenik meg mélylélektani elemeket felvonultató regénye Bébi vagy az első szerelem címmel. Napló formában beszéli el egy diákjába szerelmes vidéki tanár történetét. Legtermékenyebb írói korszaka a harmincas évekre esik A tanegység témakörei főleg régi, valamint újabb irodalmi és egyházi szövegek (pl. liturgikus szövegek, bibliafordítás-részletek, egyházi és világi énekek, klasszikus irodalmi művek, illetve azok fordításai) nyelvi, stilisztikai, művelődés- és egyháztörténeti elemzését tartalmazzák