Home

Arisztotelész

A matematikai logika megalapozója. Arisztotelész életéről: Görög filozófus és matematikus. A makedóniai Stagira városában született. Édesapja orvos volt, aki fiát korán hozzászoktatta a természettudományos gondolkodáshoz. 17 éves korában Athénba ment, és az akkor 60 éves Platón tanítványa lett. Mestere halála után Fülöp, Makedónia királya meghívta udvarába. Arisztotelész, a görög gondolkodás e nagy alakja a görögországi Sztageira, (ma: Sztagira, Halkidiki) városában született, innen nyerte egyik állandó melléknevét: a S(z)tagirita (= A sztagirai).Szülővárosában szobor hirdeti fennen a tiszteletet, amit az utódok több évezreden át is megőriztek

Arisztotelész Matekarco

  1. Arisztotelész kezdetben elfogadta Platón idealista tanait, melyek annak tudományos ellenfeleivel, a szofistákkal folytatott vitában kristályosodtak ki.. Tény, hogy a szofista filozófia gyakorlatias és lényegre törő, antiidealista, sokszor felvilágosultan vallásellenes képviselői kezdetben sokban hozzájárultak a filozófia és egyes tudományok (retorika, ismeretelmélet.
  2. Arisztotelész kiadó. Szerkesztette: Tóth Attiláné és S. Gubik Andrea Arisztotelész Kiadó 2016. 4000 Ft*. The Dialectics of Modernity - Recognizing Globalization. Studies on the Theoretical Perspectives of Globalization. Szerkesztette: Tóth Attiláné. Gazdaság, Társadalom I. kötet, Arisztotelész Kiadó, Budapest, 2012. 2000 Ft.
  3. Arisztotelész (ie. 384-322) A thrákiai Sztageirosz városában született. Apja, Nikomakhosz a makedón uralkodó orvosa, korán meghal, a fiút nagybátyja neveli. Ie. 367-ben Athénba utazik és az Akadémia tanulója lesz 20 éven keresztül Platón haláláig. Itt megismerkedik a platóni bölcselettel és közben tudományos kutatást is.
  4. A középkori keresztény Európában Arisztotelész néhány elméletét általánosan elfogadottnak és helyesnek tartották. Római katolikus teológusok, különösképpen Aquinói Tamás (kb. 1224-1274), Arisztotelész nézeteit a teológiájukba olvasztották. Így Arisztotelésznek az az elképzelése, hogy a föld mozdulatlan, és a világegyetem középpontjában van.
  5. Arisztotelész, ókori görög tudós és filozófus volt (I.E. 384 - I.E. 322), a modern európai tudomány atyja és előfutára; Nagy Sándor nevelője, arisztoteliánizmus, Arisztotelész bölcseleti iskolája, ennek tanai (filozófia); az Arisztotelész tanain alapuló, zsidó arisztoteliánus, Arisztotelész bölcseleti iskolájához tartozó (filozófia); az arisztoteliánizmussal.
  6. dig az embert veszi alapul, és e

Arisztotelész. A hím és a nőstény viszonya természettől fogva az, hogy amaz erősebb, emez gyengébb, amaz uralkodó, emez az alárendelt elem. S szükségszerűen így kell ennek lennie mindenütt az emberek között is. Aki nem a barátod többé, soha nem is volt az Arisztotelész. Görög filozófus (Kr. e. 384-322), hagyományosan a tudományok atyjának tartjuk, mert életműve az antik tudás minden területét lefedi, valamint olyan új tudományok megalapítása fűződik a nevéhez, mint a logika, a retorika, a politika és a művészetelmélet. Leghíresebb etikai műve a Nikomakhoszi etika. Összefoglaló: Arisztotelész Platón tanítványa, a filozófia igaz feladatát ő is a dolgok lényegének és végső okainak felismerésében találja, melyek megtestesülése a Lényeg (szubsztancia). A filozófia tehát az effajta fogalmak-lényegek tudománya; minden, ami egyedi, az általánosra vezetendő vissza és belőlük származtatandó Arisztotelész életrajza. Arisztotelész ókori görög filozófus Kr.e. 384-ben Sztageira-ban született. Apja a makedóniai király háziorvosa volt. Arisztotelész 18 éves korában Athénba költözött, és Kr.e. 366-347 között Platón tanítványa volt

Arisztotelész - Kezdőla

Válogatott Arisztotelész linkek, ajánlók, leírások - Arisztotelész témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi szerkesztőktől.. Arisztotelész eddig megjelent könyvei online kedvezménnyel, Arisztotelész akciós könyvei, előrendelhető könyvek

Arisztotelész. A thrákiai Sztageirosz városában született. Apja, Nikomakhosz a makedón uralkodó orvosa, korán meghal, a fiút nagybátyja neveli, ie. 367-ben Athénba utazik és az Akadémia tanulója lesz 20 éven keresztül Platón haláláig. Itt megismerkedik a platóni bölcselettel és közben tudományos kutatást is végez Arisztotelész a közép-makedóniai térségben fekvő Sztageira városában született i. e. 384-ben és Khalkiszban halt meg i. e. 322-ben. Korábban a szakemberek úgy vélték, hogy Khalkiszban temették el őt, de a régészek bizonyosak abban, hogy a Sztageira ásatási helyen feltárt sír a görög filozófusé I. A költészetről magáról és annak műfajairól kívánunk beszélni: arról, hogy melyik milyen hatással rendelkezik, s miképpen kell alakítani a tárgyul szolgáló elbeszéléseket, hogy művészileg értékes legyen a költemény, továbbá, hogy hány részből és milyenekből álljon, s ugyanígy minden egyébről is, ami csak vizsgálódásunk körébe tartozik - kezdve.

Arisztotelész filozófiája - Wikipédi

30 Arisztotelész idézetei. Arisztotelész egy ókori görög filozófus volt, aki ie 384-322 között élt. Az egyik legbefolyásosabb filozófus Arisztotelész munkája az összes követendő nyugati filozófia alapköve volt. Giles Laurén fordító, a The Stoic's Bible szerzőjének jóvoltából itt egy 30 arisztotelészi idézet. Platón, Arisztotelész, Kant és Spinoza munkássága Az ókori etika Platón (Kr. e. 427-347): Szókratész tanítványa. Az egész emberi társadalom alapjának az erkölcsöt tekintette az Állam című munkájában. A társadalom irányítását a bölcselőkre, filozófusokra bízza. Szerinte ők képesek eleve a jó felismerésére Válogatott Arisztotelész művei - magyarul linkek, Arisztotelész művei - magyarul témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi..

Arisztotelész Kiad

Arisztotelész (Sztageira, Thrákia, Kr. e. 384/383-Khalkisz, 322/321): a legnagyobb filozófiai gondolkodók egyike, Szókratésszal és Platónnal együtt a Nyugat klasszikus filozófiai hagyományának megalapítója.- Aszklepiosz istenséget tisztelő családból származott. Apja II. Amüntasz makedóniai kir. háziorvosa volt, s vsz. az ~i fil-ban a biológiai fogalomalkotás uralkodó. Arisztotelész, bármennyire dicséri is a spártaiak és a krétaiak államnevelését, saját maga bevallja, hogy egy ilyen arisztokrácia aligha fog valaha is létrejöhetni (VII, 13, l, 2), sőt elismeri, hogy még csak megközelítő árnyalatait sem szemlélhette egy ilyen eszményi államnak a történelmi valóságban, hanem legföljebb.

Az arisztotelész főmű, A természet, vagy ahogyan idézni szokták, a Physica, műveltségünk mellőzhetetlen része, vele találkozni nem a tanulmányok befejeztével, hanem neveltetésünk, képzésünk részeként volna helyénvaló. Szemlélete, retorikája, fogalmisága máig elevenen hat. Továbbra is azokon az utakon járunk, élünk, gondolkodunk, amelyek belőle nyíltak, nyílnak. Arisztotelész a közép-makedóniai Sztageira városában született időszámításunk előtt 384-ben. Khalkiszban halt meg 322-ben. A szakemberek korábban úgy vélték, hogy itt is temethették el. A régészek viszont biztosra veszik, hogy a Sztageira ásatási helyen feltárt sír Arisztotelészé, mert két irodalmi forrás is utal rá. Arisztotelész a mimézisről Az újkori olvasók jó része megdöbbenéssel fogadja, hogy Arisztotelész egy olyan kategóri-ába sorolja a költészetet, a zenét és a táncot, melyet általában utánzás-nak fordítanak. Némi vigaszt találunk abban, hogy Platónt okoljuk ezért a szóhasználatért, aki az elmarasztalá Arisztotelész egy másik funkciót is tulajdonít: • a konkrét, egyedi körülmények megragadását (EN VI.9, 1142a23-30; 12, 1143a25-b14). • A teoretikus ész és a praktikus ész különválasztása élesen szembeáll Platón felfogásával , mely szerint a metafizikai tudás, közelebbr ıl a jó ideájának ismerete tesz

(Arisztotelész) Vélemény? 2007. június 18. - 18:36 (Arisztotelész, egészség, munka) Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség. (Arisztotelész) 1 hozzászólás. 2007. április 20. - 14:49 (Arisztotelész, műveltség, sors) A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.. Arisztotelész és a matematika. Arisztotelész (ie. 384-322) az ókor egyik legkiemelkedõbb gondolkodója volt. Filozófiai és tudományos tanításait a késõ középkor Európájában megkérdõjelezhetetlen dogmának tekintették, és gondolatainak nyomai még ma is sok filozófiai elméletben (szándékoltan vagy akaratlanul) jelen vannak Nikomakhoszi etika: →Arisztotelész legfontosabb etikai műve. 10 könyvből áll, tárgya az →erény.. - Arisztotelész neve alatt 3 etika maradt ránk: az Eudémoszi, a Protreptikosz (Nagy etika) és a ~, mely nevét a hagyomány szerint a fiáról, Nikomakhoszról kapta. - Arisztotelész különbséget tesz az észbeli (dianoétikus) és az erkölcsi (etikai) erények között Ezzel Arisztotelész megalapozta azt a hagyományt, amely a 18. század végéig magától értetődő volt. Még Adam Smith is A nemzetek gazdagságá-ban ezt az arisztotelészi hagyományt követi. Ebben a hagyományban a közgazdaságtan funkciója a közösség boldogulásának elősegítése volt

Arisztotelész - Filozófia kidolgozott érettségi tétel

Arisztotelész nézete a világegyetemről - JW

arisztotelész - Pöli Rejtvényfejtői Segédlet

Arisztotelész. Az égbolt c. műben Arisztotelész általánosabb természetfilozófiai megfontolásait az égitestek mozgására és természetére alkalmazza. E megfontolások eredményeképpen Arisztotelész amellett érvel, hogy a világ örök, véges kiterjedésű, és középpontjában helyezkedik el a gömb alakú Föld. Az égbolt. A fordító panaszkodott Arisztotelész szófösvénysége és a magyar rétorikai terminológia hiánya miatt. Csaknem másfél évszázad múlva, ma, ugyanezzel a két nehézséggel küzdött meg Adamik Tamás - sikerrel. Arisztotelész Rétorikáját az olvasó figyelmébe ajánljuk. Vissz

Az égbolt c. műben Arisztotelész általánosabb természetfilozófiai megfontolásait az égitestek mozgására és természetére alkalmazza. E megfontolások eredményeképpen Arisztotelész amellett érvel, hogy a világ örök, véges kiterjedésű, és középpontjában helyezkedik el a gömb alakú Föld. Az égbolt örökké tartó körmozgást végez - ezt az teszi lehetővé, hogy. Összefoglalás az Arisztotelész-művekről. Vannak olyan művek, melyeket a középkorban még Arisztotelész műveinek tulajdonítottak, de később a kritika inkább Arisztotelész kései követői által írott műveknek azonosított. Arisztotelész műveinek felosztása téma szerint: logikai, természettudományos, metafizikai, politikai. Kategória: arisztotelész Igen, nem Azt mondta újévi intelmeiben Áder álamelnök elvtárs: Csak rajtunk múlik, hogy mire mondunk nemet és mire mondunk igent. - És ezzel magára szabadította a poklot, mert ezen én elgondolkozok, és tudományos alapossággal bebizonyítom, hogy szaralak, meg a cimborái is, tehát elűzhetők. ARISZTOTELÉSZ EUDÉMOSZI ETIKA . NAGY ETIKA FORDÍTOTTA: STEIGER KORNÉL EUDÉMOSZI ETIKA ELSŐ KÖNYV 1. Aki Déloszon, az istenség környezetében saját véleményének adván hangot a Létó-szentély előcsarnokára feliratot szerkesztett, a jót, a szépet és a kellemest elválasztotta egymástól, mint olyan tulajdonságokat, amelyek nincsenek együttesen jelen ugyanabban a dologban

Arisztotelész. Metafizika VII (Z) könyv (Fordította Steiger Kornél, a fordítást ellenőrizte Lautner Péter) Első fejezet (1028 a 10) A létezőről sokféle értelemben beszélünk, amint ezt már korábban felosztottuk a többjelentésű szavakról szóló írásban.Jelenti ugyanis egyrészt azt, ami a dolog és hogy ez-a-valami, és jelenti a minőséget, a mennyiséget és az így. Mindez régóta ismert, és már az i.e. 4. század óta dokumentált, mivel a furcsa jelenség egyaránt komoly fejtörést okozott a régmúlt gondolkodóinak csakúgy, mint a jelen tudósainak. címkék: Arisztotelész. Ptolemaiosz. fénytörés. holdfázisok. optikai csalódás. szuperhold. Egyperces tudomány Alternatív gyógymódok, vagyis Földi misztériumok, amik megnyílnak minden Földön létező élőlény számára, ha szeretné. Ez a mi titkunk, csak ki kell nyitni a szívünket és befogadni, megismerkedni azokkal a dolgokkal, ami a földi jóllétünket szolgálja. Misztérium görög eredetű szó, ami külső szem számára. Arisztotelész : Aristotelus Tu Stageiritu Ta Sozomena. Opervm Aristotelis Stagiritae Philosophorum omnium longè principis noua editio, Graecè & Latinè : Latinae interpretationes Graeco contextui conuenientiores, & emendatiores, quàm antehac editae sunt Arisztotelész egyedülálló hatást gyakorolt a keleti és nyugati gondolkodásra. Akárcsak mestere, Platón, a létező okait és alapelveit kutatta. Míg Platón szerint valódi tudás csak a változatlan létezőkről lehetséges, Arisztotelész a természetet, az állandó változás világát vizsgálta, és a változás okait kutatta

Arisztotelész - Nikomakhoszi Etika a boldogság nem mondható lelki alkatnak: ilyenformán az az ember is a boldogság birtokában lehetne, aki esetleg az egész életét átaludná, s mintegy a növények életét élné; sőt az is, akit a legnagyobb sorscsapások érnének Ellenőrizze a (z) arisztotelész fordításokat a (z) amhara nyelvre. Nézze meg a arisztotelész mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant

Video: Arisztotelész ideatanja - Filozófia kidolgozott érettségi

Arisztotelész teremtette meg a logikát, mint önálló tudományt. Ő maga még nem logikáról beszélt, hanem analitikáról. Ez a tudomány a helyes gondolkodás formáival és módszereivel foglalkozik, azt mutatja meg, hogy hogyan kell gondolatilag továbbhaladnunk valamely adottságból kiindulva, hogy igaz eredményekre jussunk Arisztotelész: A mennyiségek tudománya. Háttér: Arisztotelész (ie. 384-322) az ókor egyik legkiemelkedõbb gondolkodója volt. Filozófiai és tudományos tanításait a késõ középkor Európájában megkérdõjelezhetetlen dogmának tekintették, és gondolatainak nyomai még ma is sok filozófiai elméletben (szándékoltan vagy akaratlanul) jelen vannak

Aktuális és akciós ajánlatok. Vásárlás előtt végezzen ár-összehasonlítást az ÁrGép-en Arisztotelész megfigyelte, hogyan beszélnek egymással az emberek. Arra a konklúzióra jutott, a minőségi élet egyik legfontosabb esszenciája, hogy jó és tartalmas beszélgetéseket folytassunk. Az erényes ember ezen a területen is tartja a megfelelő arányokat: szellemes, de tapintatos - mutatott rá Arisztotelész Arisztotelész szerint ezzel az a gond, hogy semmi sem köti őket össze, és így egy idő után kialakul egy konfliktus, ami nem jelent erős, stabil államot. Igazságosság: Csak a városállamokban lehetséges. Tudományos megközelítéssel kell megvizsgálni azt, hogy melyik működik a legjobban Arisztotelész a Politika III. könyvében hasonló érvelést alkal-maz: az egyszemélyi uralom, még ha a legkiválóbb erényû em-ber uralmát jelenti is, nem tanácsos. Azzal Bates is egyetért, hogy bizonyos értelemben elméletileg a legkiválóbb ember uralma a legjobb államforma, és Arisztotelész a III. könyv je Arisztotelész a közép-makedóniai térségben fekvő Sztageira városában született Kr. e. 384-ben, és Khalkiszban halt meg Kr. e. 322-ben. Korábban a szakemberek úgy vélték, hogy Khalkiszban temették el őt, de a régészek bizonyosak abban, hogy a sztageirai ásatási helyen feltárt sír a görög filozófusé

Arisztotelész megfigyelte, hogyan beszélnek egymással az emberek. Arra a konklúzióra jutott, a minőségi élet egyik legfontosabb esszenciája, hogy jó és tartalmas beszélgetéseket folytassunk. Az erényes ember ezen a területen is tartja a megfelelő arányokat: szellemes, de tapintatos - mutatott rá Arisztotelész. Az erkölcsi. Arisztotelész Szolgáltatás igénybevétele Kérem adja meg adatait, válassza ki melyik szolgáltatást kívánja igénybe venni és én a lehető leghamarabb felveszem önnel a kapcsolatot Arisztotelész megmondta 2017. november 17. 14:09 Nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy egy államforma elfogadottságát nem annak szervezeti milyensége, hanem a teljesítménye dönti el

Arisztotelész idézetek - Citatu

Arisztotelesz - Numizmatika - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet Arisztotelész (és vele szinte az egész nyugati filozófia) az észt, a logoszt tartja az ember megkülönböztető jegyének - ezért is nevezik logocentrikus (logosz-központú) gondolkodásnak. Az ember élete, tevékenysége akkor helyes, jó, ha ennek a képességnek megfelelően él, vagyis értelmesen, ésszerűen viselkedik, cselekszik Élete (Wikipédia) Arisztotelész (i. e. 384 - i. e. 322. március 7.) görög tudós és filozófus, a modern európai tudomány atyja és előfutára. Hibás link jelzése Link megosztása Értékelés Arisztotelész Természetfilozófiai vizsgálódása (továbbiakban: Fizika) VIII. könyvének folyóiratbeli megjelentetését elsôsorban az az igény szülte, hogy a Fizika bevezetéssel és kommentárokkal kiegészített magyar nyelvû kiadása elôzetes tudományos dialógus nyomán kerüljön a közönség elé A metafizika kurzus Platón és Arisztotelész filozófiájának ismertetésével kezdődik, melyben bemutatásra kerül többek között az ideatan, a hülémorfizmus, a kategóriák tana. A hallgatóknak olyan összefüggő lételméleti alapfogalmakat - és azoknak a későbbi keresztény filozófiába

Arisztotelés

Arisztotelész ókori görög tudós és filozófus. A hitványság és a kiválóság által különbözik minden jellem. Kategória Egyéniség idézetek Címkék Arisztotelész. Legszebb dolog az igazság, legjobb az egészség, legkedvesebb pedig az, ha az ember elérheti mindazt, amit szeret Arisztotelész (2018) vásárlás 2 185 Ft! Olcsó Arisztotelész 2018 Könyvek árak, akciók. Arisztotelész (2018) vélemények. Szerzők: Oliver Primavesi, Christof Rapp Atlantisz Kiadó, 2018 A kötet az arisztotelészi életmű legfontosabb témáinak bemutatása, szigorúan a lényeges kérdésekre szorítkozva, tömör é

IMÁK IMÁDSÁGOK: Arisztotelész (kép)

Arisztotelész(i. e. 384-322) vizsgálta és elvetette a Nap-középpontú világegyetem lehetőségét. Érvelése szerint, ha ez helyes lenne, akkor a Föld mozgása miatt az egyes állócsillagok egymáshoz képest más szög alatt látszódnának attól függően, hogy a pálya mely pontjáról szemléljük őket. Ez az indoklás valójában hibátlan, Arisztotelész csak egyetlen tényt. Arisztotelész politikai filozófiája Platón mellett a politikai gondolkodás másik legnagyobb hatású antik gondolkodója: Arisztotelész. Arisztotelész Platón tanítványa volt, ám sok tekintetben más nézeteket vallott, mint mestere. Hagyományosan Platónt mint idealista, Arisztotelészt mint realista gondolkodót szokás jellemezni Arisztotelész szerint a retorika a törekvés, hogy meglássuk a helyzetben a meggyőzés lehetőségeit. Arisztotelész Rétorika című művét időszámításunk előtt 329 és 323 között írta. Azért is nehéz olvasmány, mert a magyar nyelvben nem minden retorikai terminológiai kifejezésre van megfelelő szó Összefoglalás az Arisztotelész-művekről. Vannak olyan művek, melyeket a középkorban még Arisztotelész műveinek tulajdonítottak, de később a kritika inkább Arisztotelész kései követői által írott műveknek azonosított. Arisztotelész műveinek felosztása téma szerint: logikai, természettudományos, metafizikai, politikai.

Arisztotelész zanza

Arisztotelész ; görög tudós és filozófus, a modern európai tudomány atyja és előfutára. Mesterével, Platónnal együtt a nyugati kultúra legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozik. Már az ókorban híressé vált nemcsak filozófiai művei miatt, de a kiemelkedő tehetségű makedón hadvezér és despota, Nagy Sándor. Arisztotelész közel két és fél ezer éves magállapításai jórészt ma is megállják a helyüket. Amit ma a közvélemény-kutatók érzékelnek, az nem más, mint a nép reakciója a valamikori középosztály szétesésére, a vagyoni különbségek szélsőséges megnövekedésére, az új oligarchia választói akarattal ellentétes. ARISZTOTELÉSZ (i.e. 384-321) NIKOMAKHOSZI ETIKA. Az i.e. 4. században a görög társadalom polgára történelmi korszakváltás jeleit sejthette. A régi politikai rendszer széthullásának idején született Arisztotelész etikája. Még a polisz-demokrácia közösségi erkölcsének normarendszerére épül, de már a hellenisztikus. Naponta bővülő kínálatunkból rendelj házhoz az Alexandra Online Könyváruházból. Sikerkönyvek, állandó kedvezmények, akciók, hírlevél. És mindezt akár másnapra... Ajándékozz idén is tőlünk

Immunerősítő élelmiszerekBIZTOSTŰ: Hajógyári csúzdaparkGottlob Frege - Wikipédia

Arisztotelész A lélekről. Megvan nekem. Olvastam. Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg. Kapcsolódó könyvek Új világkép László Ervin. 13 László Ervin - Új világké Arisztotelész ; görög tudós és filozófus, a modern európai tudomány atyja és előfutára. Mesterével, Platónnal együtt a nyugati kultúra legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozik. Már az ókorban híressé vált nemcsak filozófiai művei miatt, de a kiemelkedő tehetségű makedón hadvezér és despota, Nagy Sándor nevelőjeként is.[11 [{available:true,c_guid:daba0b6b-6dee-4a2b-81da-23f88d6c86bd,c_author:hvg.hu,category:sport,description:A magyar bronzérmes már az első akadályt. Arisztotelész filozófiáját a 12. század elejéig Európa elfelejtette. Ekkor történtek az első latin nyelvű fordítások, s innen kezdődően a kor meghatározó személyiségévé vált. Nemcsak Arisztotelész gondolkodását vették át, hanem tanítási módját is, az egyetemeken és a szemináriumokon a dialógusforma volt a. Arisztotelész a bizonyítást olyan összetett folyamatnak tekinti, amely az éthosz, a páthosz és a logika forrásaiból táplálkozik (vö. Adamik 1993: 68 ). Ez utóbbi fogalom nyelvi kategóriája nagymértékben az arisztotelészi retorika erénye és érdeme, amennyiben a retorikát a dialektikával párba állítva, gondolkodásbeli. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Arisztotelész Nyugati filozófiaAntikvitás Szobra a Louvre-ban Élete Született i. e. 384Sztagira Elhunyt i